- داستان

نظرات خروجی نظرات: پیش فرض اولین جدید اول قدیمی

نماد آواتار 0 شوری 09/20/2018 نظر را ترک کرد:

فرایند پان اروپایی یک گفتگوی چند جانبه و همکاری است که شروع به شرکت در تمام کشورهای اروپایی، هر دو "سرمایه داری" و "سوسیالیست" کردند. نگران تهدید برخورد نظامی، تعدادی از کشورهای اروپایی، از جمله سوسیالیست، به نفع جلسات امنیتی و همکاری در اروپا (CSCE) برای بحث در مورد مشکلات امنیتی اروپا صحبت کرد. پس از چند سال مذاکرات در ماه ژوئیه تا اوت 1975، سران 33 کشور اروپایی، ایالات متحده آمریکا و کانادا در هلسینکی جمع شدند و قانون نهایی CSCE را امضا کردند. این سند مبنای تماس های بعدی کشورهای اروپایی در مورد اعتماد به نفس و امنیت در اروپا تبدیل شده است. پس از آن، CSCE نام سازمان برای ایمنی و همکاری در اروپا (OSCE) را دریافت کرد.

Добавить комментарий