- Câu chuyện

Thủ tục đầu ra Nhận xét: Mặc định Đầu tiên mới Cũ đầu tiên.

hình đại diện 0 Shrik. Ngày 20 tháng 9 năm 2011 để lại bình luận:

Quá trình Pan-Châu Âu là một đối thoại và hợp tác đa phương, bắt đầu tham gia tất cả các nước châu Âu, cả "tư bản" và "xã hội chủ nghĩa". Quan tâm đến mối đe dọa va chạm quân sự, một số nước châu Âu, bao gồm cả xã hội chủ nghĩa, nói ủng hộ các cuộc họp an ninh và hợp tác triệu tập ở châu Âu (CSCE) để thảo luận về các vấn đề an ninh châu Âu. Sau vài năm đàm phán vào tháng 7 năm 1975, những người đứng đầu 33 tiểu bang châu Âu, Hoa Kỳ và Canada đã được tập hợp tại Helsinki và ký vào hành động cuối cùng của CSCE. Tài liệu này đã trở thành cơ sở cho các liên hệ tiếp theo của các nước châu Âu về sự tự tin và an ninh ở châu Âu. Sau đó, CSCE đã nhận được Tổ chức Tổ chức An toàn và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE).

Добавить комментарий